Organizasyon Şeması
Hizmetlerimiz
Site Yönetimi
Hukuki Yönetim
Bütçe Yönetimi (Mali-İdari)
Güvenlik Yönetimi
Temizlik Yönetimi
Teknik Yönetim
Bahçe Bakım (Peysaj) Yönetimi
Diğer Hizmetlerimiz
Havuz Bakım Yönetimi
Kiralama Yönetimi
Konut Yönetimi
Sigorta Yönetimi
Sosyal Tesis Yönetimi
Enerji Yönetimi
Mevzuat
634 Sayılı Yeni K.M.K.
4857 Sayılı İş Kanunu
5188 Sayılı Özel Güvenlik Kanunu
Kimlik Bildirme Kanunu
Konut Kapıcıları Tüzüğü
Tebligat Kanunu
Yangın Yönetmeliği
Yapı Denetimi Hakkında Kanun
Zorunlu Deprem Sigortası K.H.K.
Sosyal Aktivitelerimiz
 

VEKALET HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

Yöneticiliğe aday olan bir kişi üzerine kaç daire vekâlet alabilir


KMK 31.madde

''Kat maliklerinden biri, oyunu yetkili vekil eliyle kullanabilir. Bir kişi, oy sayısının yüzde beşinden fazlasını kullanmak üzere vekil tayin edilemez. Ancak, kırk ve daha az sayıdaki kat mülkiyetine tabi taşınmazlarda bir kişi, en fazla iki kişiye vekâlet edebilir. ''
gereği vekâleten oy hesabı yapılmalıdır.

 

72 Bağımsız bölümü bulunan bir blok da 4 kişiden vekâlet alan bir kişi yönetici ve denetleyici seçimlerinde kaç oy kullanır?


4 ayrı kişiden vekâletname almış ise her biri için ayrı oy kullanacaktır.

 

Kat maliki kimlere vekâlet verebilir. Kiracılara vekâlet verilir mi. yoksa sadece daire sahiplerine mi verilebilir


Kat Mülkiyeti Kanunu bu konuda bir sınırlama da bulunmadığından dilediğiniz kişiye vekâlet vermeniz mümkündür.

 

5 senedir bir apartmanda yöneticilik yapmaktayım. Yeni çıkan KMK göre,40 dairelik bir apartmanda kendi adına 8 dairesi olan mal sahibinin kendi dairelerinin dışında, diğer kat maliklerinden, kaç kişiden daha vekâlet alabilir.


KMK 31.madde gereği

''Kat maliklerinden biri, oyunu yetkili vekil eliyle kullanabilir. Bir kişi, oy sayısının yüzde beşinden fazlasını kullanmak üzere vekil tayin edilemez. Ancak, kırk ve daha az sayıdaki kat mülkiyetine tabi taşınmazlarda bir kişi, en fazla iki kişiye vekâlet edebilir. ''
kendi daireleri için kullanacağı oylar dışında bu kişi iki kişiye vekâlet edebilir.

 

Apartman ve sitelerin yönetim planlarında kat maliklerinin toplantılarda ve yönetimde vekâlet verecekleri kişilerle temsili engelleyici bir düzenlemeye gidilemeyeceğine, kanunun amir hükmüne karşı bu tür bir düzenleme olamayacağına dair bir içtihat örneği var mıdır? Ve bu konuda vekâlet hakkının sınırlandırılması halinde ne yapılabilir?


T.C.YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ
E. 2007/10272,K. 2007/10513,T. 3.12.2007
• KAT MALİKLERİ KURULU TOPLANTISI ( Kat Maliklerinin Sayı ve Arsa Payı Bakımından Yarısından Fazlası İle Toplandığı )
• VEKÂLET SÖZLEŞMESİ ( Şekil Şartına Bağlı Olmadığından Kat Malikini Temsil Eden Vekilin Yazılı Vekâleti Olmadığından Bahisle Karar Yeter Sayısı Bulunmadığı İddiası İle Kurul Kararının İptal Edilemeyeceği )
• KAT MALİKLERİ KURULUNUN OLAĞANÜSTÜ TOPLANMASI ( Önemli Sebebin Çıkması Halinde Yöneticinin Denetçinin Veya Kat Maliklerinden Üçte Birinin İstemi Üzerine Her Zaman Toplanabilmesi )
• KAT MALİKLERİ KURULU TOPLANTISININ İPTALİ TALEBİ ( Kat Malikini Temsil Eden Vekilin Yazılı Vekâleti Bulunmadığı İddiası İle Karar Yeter Sayısı Hesabına Katılamayacağının İleri Sürülemeyeceği )
• KAT MALİKLERİ TOPLANTISINA TEMSİL YOLUYLA KATILAN KAT MALİKLERİ ( Maliki Vekâleten Temsil Ettiğini Bildiren Başka Bir Kat Malikinin Veya Kişinin Toplantıya Kabul Edileceği - Yazılı Vekâleti Olmadığından İptalinin Talep Edilmeyeceği )
634/m. 29, 31, 32, 33
ÖZET: Davacı kat malikleri kurulu tarafından yapılan olağanüstü toplantı ile bu toplantıda alınan kararın iptalini istemiştir. Kat malikleri kurulu kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından yarısından fazlası ile toplanır. Ancak önemli bir sebebin çıkması halinde yöneticinin, denetçinin veya kat maliklerinden üçte birinin istemi üzerine ve toplantı için istenilen tarihten en az on beş gün önce bütün kat maliklerine imzalattırılacak bir çağrı veya taahhütlü mektupla toplantı sebebi de bildirilmek şartıyla kat malikleri kurulu her zaman toplanabilir. Davaya dâhil edilen tüm maliklerden hiç birinin iptali istenen toplantıya vekillerinin kendi rızaları dışında katıldıklarına dair herhangi bir itirazda bulunmamışlardır. Vekâlet sözleşmesi herhangi bir şekil şartına bağlı değildir. Vekâlet ilişkisinin bu özelliği dikkate alındığında bir bağımsız bölüm malikini vekâleten temsil ettiğini bildiren başka bir kat maliki veya kişi toplantıya bu sıfatla kabul edilip verilen kararlara o kat maliki adına katıldığında bu kişinin yazılı vekâleti bulunmasa bile salt bu gerekçeyle toplantı ve oylama yeter sayısında hesaba katılamayacağı ileri sürülemez. Meğerki bu yolla temsil edilen kat maliki o kişinin kendisini temsil etmediğini, ona vekâlet vermediğini belirtmiş olsun. Somut olayda, dava konusu ana taşınmazın toplantısına maliklerin 2/3'ü katılmış ve katılanların arsa payları da 78/120'ye ulaşmıştır. Bu nedenle, kat malikleri kurulu toplantısı ile bu toplantıda alınan kararların iptaline ilişkin talebin reddi gerekir.

DAVA: Dava dilekçesinde, 02.11.2003 günlü kat malikleri kurulu toplantısının ve alınan kararların iptali istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm bir kısım davalılar vekili Av. tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kâğıtlar okunup gereği düşünüldü:

KARAR: Davacı vekili dava dilekçesinde dava konusu ana taşınmazın 02.11.2003 günü kat malikleri kurulu tarafından yapılan olağanüstü toplantı ile bu toplantıda alınan kararın iptalini istemiş, mahkemece davanın kısmen kabulü yolunda hüküm kurulmuştur.

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasal gerektirici nedenlere ve özellikle kanıtların takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre sair temyiz itirazları yerinde değildir.
Ancak

634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasasının 30. maddesinde kat malikleri kurulunun kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından yarısından fazlası ile toplanması öngörülmüştür. Öte yandan, aynı Yasanın 29. maddesinin ikinci fıkrasında önemli bir sebebin çıkması halinde yöneticinin, denetçinin veya kat maliklerinden üçte birinin istemi üzerine ve toplantı için istenilen tarihten en az on beş gün önce bütün kat maliklerine imzalattırılacak bir çağrı veya taahhütlü mektupla toplantı sebebi de bildirilmek şartıyla kat malikleri kurulunun her zaman toplanabileceği belirtilmiştir.

Dosya içindeki bilgi ve belgelerden 15 bağımsız bölümden oluşan kat mülkiyetli ana taşınmazın 02.11.2003 günlü kat malikleri kurulu toplantısına 5, 8, 9, 10 numaralı bağımsız bölümlerin malikleri, 3, 4, 12, 13, 14 ve 15 numaralı bağımsız bölümlerin ise malikleri veya mirasçılarının vekillerinin toplantıya katıldığı, 3, 4 ve 14 numaralı bağımsız bölümlerin mirasçıları, diğerlerinin ise maliklerinin davaya dâhil edildiği, yargılama sırasında davaya dâhil edilen tüm maliklerden hiç birinin iptali istenen toplantıya vekillerinin kendi rızaları dışında katıldıklarına dair herhangi bir itirazda ve istemde bulunmadıkları anlaşılmaktadır.

Borçlar Yasasının hükümlerine göre vekâlet sözleşmesi herhangi bir şekil şartına bağlı değildir. Sözleşmenin resmi ya da yazılı olması zorunluluğu yoktur. Vekâlet ilişkisinin bu özelliği dikkate alındığında bir bağımsız bölüm malikini vekâleten temsil ettiğini bildiren başka bir kat maliki veya kişi toplantıya bu sıfatla kabul edilip verilen kararlara o kat maliki adına katıldığında bu kişinin yazılı vekâleti bulunmasa bile salt bu gerekçeyle toplantı ve oylama yeter sayısında hesaba katılamayacağı ileri sürülemez. Meğerki bu yolla temsil edilen kat maliki o kişinin kendisini temsil etmediğini, ona vekâlet vermediğini belirtmiş olsun. Somut olayda, dava konusu ana taşınmazın 02.11.2003 günlü toplantısına 15 bağımsız bölüm malikinden 10'u katılmış ve katılanların arsa payları da 78/120'ye ulaşmıştır.

Mahkemece yukarıda açıklanan hususlar dikkate alınarak usulüne uygun şekilde yapıldığı anlaşılan 02.11.2003 günlü kat malikleri kurulu toplantısı ile bu toplantıda alınan kararların iptaline ilişkin istemin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

SONUÇ: Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK. nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 03.12.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.


T.C.YARGITAY18. HUKUK DAİRESİ
E. 2003/5055,K. 2003/5917,T. 4.7.2003
• KAT MALİKLERİ KURULU ( Vekil Sıfatıyla Katılanlar - İbraz Ettikleri Vekâletnamenin Noter Onaylı Olmasının Zorunlu Olmadığı )
• VEKÂLETNAME ( Kat Malikleri Kuruluna Vekil Sıfatıyla Katılanlar - İbraz Ettikleri Vekâletnamenin Noter Onaylı Olmasının Zorunlu Olmadığı )
• KAT MALİKLERİ KURULU KARARININ İPTALİ TALEBİ ( Vekil Sıfatıyla Katılanların İbraz Ettikleri Vekâletnamenin Noter Onaylı Olmasının Zorunlu Olmadığı - Reddi Gereği ) 634/m. 31, 32 818/m. 386, 387
ÖZET: Kat malikleri kurulu kararının iptali istenilmiştir. İptali istenen kararın alındığı toplantıya kat maliklerinden dördü doğrudan beşi de vekil aracılığıyla katılmıştır. Vekâletnamelerde vekilin kat malikleri adına toplantılara katılabileceği onun adına ve oy kullanabileceği yazılıdır. Bu vekâletnameler herhangi bir şekil şartına tabi tutulmadığından noterden tasdikli olması gerekmez.

DAVA: Dava dilekçesinde 26.11.2001 tarihli kat malikleri kurulu kararının iptali istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulü cihetine gidilmiş, hüküm bir kısım davalılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kâğıtlar okunup gereği düşünüldü:

KARAR: Davada, kat malikleri kurulunun 26.11.2001 günlü kararının iptali istenilmiştir. Dosyadaki belge ve bilgilerden kat mülkiyetli ana taşınmazda 15 bağımsız bölümün 12 maliki bulunduğu, iptali istenen kararın alındığı 26.11.2001 günlü toplantıya kat maliklerinden dördünün doğrudan beşinin de vekil aracılığıyla katıldığı, kat maliklerince temsilcilerine verilen 16.9.2001 günlü vekâletnamelerde vekilin temsil ettiği kat maliki adına yapılacak tüm toplantılara katılabileceğinin ve onun adına oy kullanabileceğinin yazılı olduğu, Yargıtay uygulamalarına göre herhangi bir şekil şartına bağlanmamış olan ve bu nedenle de noterden onaylanması zorunlu bulunmayan bu vekâletnamelerin davaya konu toplantı için de geçerli bulunduğu anlaşılmaktadır.

Kat Mülkiyeti Yasasının 30. maddesinde, kat malikleri kurulunun kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından yarısından fazlası ile toplanacağı ve oy çoğunluğuyla karar verileceği öngörülmektedir. Bu madde hükmü de göz önünde tutulduğunda dava konusu edilen toplantıya kat maliklerinden dokuzunun ( asaleten ya da vekâleten ) katıldığı, alınan karara sekizinin olumlu oy kullandıkları ve bunların arsa payı toplamının 7000/11287 olduğu, bu durumda anılan yasa maddesinde öngörülen toplantı ve karar yeter sayısının sağlandığı, diğer yandan alınan karara bağlanan hususların niteliği itibariyle de sayı ve arsa payı çoğunluğunun yeterli bulunduğu cihetle davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçeyle kabulü ile kararın iptali yolunda hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

SONUÇ: Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.'nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 4.7.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yukarıdaki kararlar bilginize sunulmuştur.

 

 

 

90 kişilik bir sitede oturuyorum. Kat Mülkiyeti Kanununu okudum. Kat malikleri toplantısında Bir kişi toplam sayının    % 5 ini geçmemek üzere vekâlet edebilir deniyor. Bu konuyu aydınlatırsanız sevinirim.


KMK 31.madde

''Kat maliklerinden biri, oyunu yetkili vekil eliyle kullanabilir. Bir kişi, oy sayısının yüzde beşinden fazlasını kullanmak üzere vekil tayin edilemez. Ancak, kırk ve daha az sayıdaki kat mülkiyetine tabi taşınmazlarda bir kişi, en fazla iki kişiye vekâlet edebilir. ''
metni sizinde incelediğiniz gibi vekâleten kullanılacak oy sayısını belirlemiştir.


Apartmanımız 12 daire ve 4 iş yerinden ibarettir. Yıllardır Kat Malikleri Genel Kurul toplantılarında vekâletle katılacaklardan normal dilekçe veya faks çekerek toplantılarda, il dışında bulunanlar temsil ediliyordu. Şimdi ise yeni, seçilen yönetici vekâlet için NOTER TASTİKLİ vekâlet istiyor. Devlet 170 civarında Noter Tasdikli işlemi ortadan kaldırırken, bizim yönetici ise bir saatlik apartman toplantısına vekâletle katılacaklardan Noter Tasdikli vekâlet istemesi yasaya aykırı değil midir? Hatta şehir dışında oturan kat maliklerini arayarak Şu tarihte toplantı yapılacak yüzlerce kilometre uzaklıkta oturanları bir saatlik toplantıya çağırabilmektedir. Bu durum kişilerin yasaları bilmemesinden ve her bildiklerinin doğru olduğunu düşündüklerinden kaynaklanmaktadır.
Ben yıllardır apartman yöneticiliği yaptım. Benden sonra gelen arkadaşlar mevzuata değil?634 sayılı kat mülkiyeti yasasına göre değil? Apartmanı kendi fikir ve düşüncelerine göre yönetmek istiyorlar. Oysaki herkesi yasalara ve apartmanın yönetim planına uyma zorunluluğu vardır. Vekâlet konusunda bizleri aydınlatırsanızKat Mülkiyeti Kanunu vekâleten temsili şekil şartına bağlamamıştır. Yargıtay uygulamalarında da kabul gördüğü üzere sözlü vekâlet dahi kabul edilebilmektedir. Ancak ispatı açısından yazılı olması yeterli olup noter tasdiki gibi bir zorunluluk hukuken gerekli değildir.

T.C.YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ
E. 2007/10272,K. 2007/10513,T. 3.12.2007
• KAT MALİKLERİ KURULU TOPLANTISI ( Kat Maliklerinin Sayı ve Arsa Payı Bakımından Yarısından Fazlası İle Toplandığı )
• VEKÂLET SÖZLEŞMESİ ( Şekil Şartına Bağlı Olmadığından Kat Malikini Temsil Eden Vekilin Yazılı Vekâleti Olmadığından Bahisle Karar Yeter Sayısı Bulunmadığı İddiası İle Kurul Kararının İptal Edilemeyeceği )
• KAT MALİKLERİ KURULUNUN OLAĞANÜSTÜ TOPLANMASI ( Önemli Sebebin Çıkması Halinde Yöneticinin Denetçinin Veya Kat Maliklerinden Üçte Birinin İstemi Üzerine Her Zaman Toplanabilmesi )
• KAT MALİKLERİ KURULU TOPLANTISININ İPTALİ TALEBİ ( Kat Malikini Temsil Eden Vekilin Yazılı Vekâleti Bulunmadığı İddiası İle Karar Yeter Sayısı Hesabına Katılamayacağının İleri Sürülemeyeceği )
• KAT MALİKLERİ TOPLANTISINA TEMSİL YOLUYLA KATILAN KAT MALİKLERİ ( Maliki Vekâleten Temsil Ettiğini Bildiren Başka Bir Kat Malikinin Veya Kişinin Toplantıya Kabul Edileceği - Yazılı Vekâleti Olmadığından İptalinin Talep Edilmeyeceği )
634/m. 29, 31, 32, 33
ÖZET: Davacı kat malikleri kurulu tarafından yapılan olağanüstü toplantı ile bu toplantıda alınan kararın iptalini istemiştir. Kat malikleri kurulu kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından yarısından fazlası ile toplanır. Ancak önemli bir sebebin çıkması halinde yöneticinin, denetçinin veya kat maliklerinden üçte birinin istemi üzerine ve toplantı için istenilen tarihten en az on beş gün önce bütün kat maliklerine imzalattırılacak bir çağrı veya taahhütlü mektupla toplantı sebebi de bildirilmek şartıyla kat malikleri kurulu her zaman toplanabilir. Davaya dâhil edilen tüm maliklerden hiç birinin iptali istenen toplantıya vekillerinin kendi rızaları dışında katıldıklarına dair herhangi bir itirazda bulunmamışlardır. Vekâlet sözleşmesi herhangi bir şekil şartına bağlı değildir. Vekâlet ilişkisinin bu özelliği dikkate alındığında bir bağımsız bölüm malikini vekâleten temsil ettiğini bildiren başka bir kat maliki veya kişi toplantıya bu sıfatla kabul edilip verilen kararlara o kat maliki adına katıldığında bu kişinin yazılı vekâleti bulunmasa bile salt bu gerekçeyle toplantı ve oylama yeter sayısında hesaba katılamayacağı ileri sürülemez. Meğerki bu yolla temsil edilen kat maliki o kişinin kendisini temsil etmediğini, ona vekâlet vermediğini belirtmiş olsun. Somut olayda, dava konusu ana taşınmazın toplantısına maliklerin 2/3'ü katılmış ve katılanların arsa payları da 78/120'ye ulaşmıştır. Bu nedenle, kat malikleri kurulu toplantısı ile bu toplantıda alınan kararların iptaline ilişkin talebin reddi gerekir.

DAVA: Dava dilekçesinde, 02.11.2003 günlü kat malikleri kurulu toplantısının ve alınan kararların iptali istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm bir kısım davalılar vekili Av. tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kâğıtlar okunup gereği düşünüldü:

KARAR: Davacı vekili dava dilekçesinde dava konusu ana aşınmazın 02.11.2003 günü kat malikleri kurulu tarafından yapılan olağanüstü toplantı ile bu toplantıda alınan kararın iptalini istemiş, mahkemece davanın kısmen kabulü yolunda hüküm kurulmuştur.

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasal gerektirici nedenlere ve özellikle kanıtların takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre sair temyiz itirazları yerinde değildir.

Ancak

634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasasının 30. maddesinde kat malikleri kurulunun kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından yarısından fazlası ile toplanması öngörülmüştür. Öte yandan, aynı Yasanın 29. maddesinin ikinci fıkrasında önemli bir sebebin çıkması halinde yöneticinin, denetçinin veya kat maliklerinden üçte birinin istemi üzerine ve toplantı için istenilen tarihten en az on beş gün önce bütün kat maliklerine imzalattırılacak bir çağrı veya taahhütlü mektupla toplantı sebebi de bildirilmek şartıyla kat malikleri kurulunun her zaman toplanabileceği belirtilmiştir.


Dosya içindeki bilgi ve belgelerden 15 bağımsız bölümden oluşan kat mülkiyetli ana taşınmazın 02.11.2003 günlü kat malikleri kurulu toplantısına 5, 8, 9, 10 numaralı bağımsız bölümlerin malikleri, 3, 4, 12, 13, 14 ve 15 numaralı bağımsız bölümlerin ise malikleri veya mirasçılarının vekillerinin toplantıya katıldığı, 3, 4 ve 14 numaralı bağımsız bölümlerin mirasçıları, diğerlerinin ise maliklerinin davaya dâhil edildiği, yargılama sırasında davaya dâhil edilen tüm maliklerden hiç birinin iptali istenen toplantıya vekillerinin kendi rızaları dışında katıldıklarına dair herhangi bir itirazda ve istemde bulunmadıkları anlaşılmaktadır.

Borçlar Yasasının hükümlerine göre vekâlet sözleşmesi herhangi bir şekil şartına bağlı değildir. Sözleşmenin resmi ya da yazılı olması zorunluluğu yoktur. Vekâlet ilişkisinin bu özelliği dikkate alındığında bir bağımsız bölüm malikini vekâleten temsil ettiğini bildiren başka bir kat maliki veya kişi toplantıya bu sıfatla kabul edilip verilen kararlara o kat maliki adına katıldığında bu kişinin yazılı vekâleti bulunmasa bile salt bu gerekçeyle toplantı ve oylama yeter sayısında hesaba katılamayacağı ileri sürülemez. Meğerki bu yolla temsil edilen kat maliki o kişinin kendisini temsil etmediğini, ona vekâlet vermediğini belirtmiş olsun. Somut olayda, dava konusu ana taşınmazın 02.11.2003 günlü toplantısına 15 bağımsız bölüm malikinden 10'u katılmış ve katılanların arsa payları da 78/120'ye ulaşmıştır.

Mahkemece yukarıda açıklanan hususlar dikkate alınarak usulüne uygun şekilde yapıldığı anlaşılan 02.11.2003 günlü kat malikleri kurulu toplantısı ile bu toplantıda alınan kararların iptaline ilişkin istemin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

SONUÇ: Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK. nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 03.12.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.


T.C.YARGITAY18. HUKUK DAİRESİ
E. 2003/5055,K. 2003/5917,T. 4.7.2003
• KAT MALİKLERİ KURULU ( Vekil Sıfatıyla Katılanlar - İbraz Ettikleri Vekâletnamenin Noter Onaylı Olmasının Zorunlu Olmadığı )
• VEKÂLETNAME ( Kat Malikleri Kuruluna Vekil Sıfatıyla Katılanlar - İbraz Ettikleri Vekâletnamenin Noter Onaylı Olmasının Zorunlu Olmadığı )
• KAT MALİKLERİ KURULU KARARININ İPTALİ TALEBİ ( Vekil Sıfatıyla Katılanların İbraz Ettikleri Vekâletnamenin Noter Onaylı Olmasının Zorunlu Olmadığı - Reddi Gereği ) 634/m. 31, 32, 818/m. 386, 387
ÖZET: Kat malikleri kurulu kararının iptali istenilmiştir. İptali istenen kararın alındığı toplantıya kat maliklerinden dördü doğrudan beşi de vekil aracılığıyla katılmıştır. Vekâletnamelerde vekilin kat malikleri adına toplantılara katılabileceği onun adına ve oy kullanabileceği yazılıdır. Bu vekâletnameler herhangi bir şekil şartına tabi tutulmadığından noterden tasdikli olması gerekmez.

Yukarıdaki yargı kararları da bilginize sunulmuştur.

 

60 dairelik bir apt oturmaktayım yönetim seçimlerinde çok az katılım olmakta fakat bol miktarda vekâlet oylar kullanılmaktadır bir kişi en fazla kaç kişiye vekâlet edebilir ayrıca Fax ya da kâğıttaki imzanın vekâleti veren kişiye ait olup olmadığını nasıl tespit ederiz bu anlamda itirazımız ne şekilde olmalıdır.


KMK 31.madde gereği,

''Kat maliklerinden biri, oyunu yetkili vekil eliyle kullanabilir. Bir kişi, oy sayısının yüzde beşinden fazlasını kullanmak üzere vekil tayin edilemez. Ancak, kırk ve daha az sayıdaki kat mülkiyetine tabi taşınmazlarda bir kişi, en fazla iki kişiye vekâlet edebilir. ''
vekâleten oy kullanma sınırları belirlenmiştir.
Toplantı sırasında vekâletlerin yazılı olması hususunu zorunlu kılarsanız ispat kolaylığı sağlamış olursunuz. Vekâlet altındaki imzalar hususunda itirazınızı toplantı tutanağına yazdırabilir dikkate alınmaması halinde ise konu ile ilgili yasal haklarınızı kullanabilirsiniz.

 

 

İki yıldan beri oturduğum apartmanda yöneticilik yapmaktayım vekâleten oy kullanma esnasında sorun çıkmaktadır. Toplantı tutanaklarına oy kullananların isimlerinin karşısına vekâleten diye ibare yazılması gerekir mi?


İspat açısından ve ileride yaşanabilecek ihtilaflarda sorun yaşamamak için vekâletlerin yazılı olmasını sağlamanız uygun olabilir. Karar defterine de imza atarken bu hususun belirtilmesi yerinde olacaktır.

 

Aynı parsel içinde 3 bloktan oluşan apartmanız. Birbirimizden bağımsız apt. yönetimi oluştu. Fakat henüz site yönetimini oluşturmadık. Apartmanımızın yapılacak genel kuruluna, vekâleten temsile diğer apartmandaki bağımsız bölüm sahibi vekâleten katılmasında yasal sıkıntı olabilir mi, katılabilir mi? apartman genel kurul toplantısına katılım için kimlere vekâlet verilir.


KMK 31.madde gereği

''(Değişik son fıkra: 5711 – 14.11.2007 / m.16) Kat maliklerinden biri, oyunu yetkili vekil eliyle kullanabilir. Bir kişi, oy sayısının yüzde beşinden fazlasını kullanmak üzere vekil tayin edilemez. Ancak, kırk ve daha az sayıdaki kat mülkiyetine tabi taşınmazlarda bir kişi, en fazla iki kişiye vekâlet edebilir. ''
herhangi birine yukarıdaki hususlara dikkat edilerek vekâlet verilebilir.

 

Yıllık olağan genel kurulunda bir kişi vekâleten kaç daire malikini temsil edebilir?


KMK 31.madde son fıkra düzenlemesine göre

''Değişik son fıkra: 5711 – 14.11.2007 / m.16) Kat maliklerinden biri, oyunu yetkili vekil eliyle kullanabilir. Bir kişi, oy sayısının yüzde beşinden fazlasını kullanmak üzere vekil tayin edilemez. Ancak, kırk ve daha az sayıdaki kat mülkiyetine tabi taşınmazlarda bir kişi, en fazla iki kişiye vekâlet edebilir.''
Vekâleten oy kullanılabilir.

 

Yapılacak seçimlerde Rusya da bulunmam nedeniyle eşime tüm resmi yerlerde ve bizzat seçimde yerime oy kullanması için vekâlet verdim bir sorun teşkil eder mi yerime oy kullana bilir mi?

Kat malikleri kurulunda kendinizi temsil ettirmek üzere beyaz bir kâğıda yazacağınız vekâlet beyanı dahi Kat Mülkiyeti Kanunu anlamında geçerlidir.
 

Kiracılar ev sahiplerinden telefon yoluyla vekâlet alıp bina toplantılarında ev sahibini temsilen imza hakları varmıdır


KMK gereği vekâletlerin yazılı olma zorunluluğu bulunmamakla beraber ispat açısından yazılı olması uygun olacaktır. Toplantı başkanı ya da Kat malikleri kurulu vekâletlerin şekli hususunda ya da kabul edilip edilmeyeceği hususunda karar alarak toplantıya başlayabilir.

 

Kiracılar apartman toplantılarında oy kullanamadıkları için ve her toplantıya da malikler katılamadıkları için biz kiracılar olarak ev sahiplerimizden yazılı olarak vekâlet almak istiyoruz. Ancak kat maliklerinin ancak 1. dereceden akrabalarına vekâlet verebileceklerine dair bir şey okudum netten. Bu doğru mu? Malik kendisini temsil ettirmek için kiracıya vekâlet veremez mi?


Kat Mülkiyeti Kanunu gereği kat malikleri kendilerini temsil ettirmek üzere bir kişiyi vekil tayin edebilirler, bu kişinin akraba olması gerekmediği gibi şekil şartı da yoktur.

 

 

Apartman olarak dairelerde kiracılar oturuyor. Dolayısıyla kiracılar toplantılarda oy kullanamadıkları için malikler kiracılara yazılı olarak vekâlet verdiler. Kiracılara bu şekilde vekâlet verilmesi yasal mı? Noterden mi olması gerekirdi? Ayrıca maliklerin sadece 1. dereceden akrabalarına vekâlet verebilecekleri söyleniyor? Kiracılar maliklerden vekâlet alamaz mı?


Kat Mülkiyeti Kanunu amir hükümlerine aykırı kararlar hukuken geçerli değildir. KMK na göre kat malikleri kat malikleri toplantılarında kendilerini vekil marifetiyle temsil ettirebilirler. Vekâletlerin noter tasdikli olması şartı aranmayacağı gibi vekil tayin edilenlerin mutlaka akraba olması da gerekmez.

 

Sitemizde 3 blok 82 daire ve 4 işyeri mevcuttur. Ocak 2009 da yönetim kurulu toplantısı yaptık.
1 kişide 13 vekâlet, 1 kişide 8 vekâlet, 1 kişide 2 vekâlet ve diğer katılımcılarla ve vekâletlerle beraber oy sayısı 58 dır. Bu koşullarda vekâletli oy kullanımı normal midir?
Sitemiz bahçe içindedir 4 iş yeri bulunmakta bu işyerlerinden 3 ü boş bu boş olan iş yerleri aidat ödermi.


''Kat maliklerinden biri, oyunu yetkili vekil eliyle kullanabilir. Bir kişi, oy sayısının yüzde beşinden fazlasını kullanmak üzere vekil tayin edilemez. Ancak, kırk ve daha az sayıdaki kat mülkiyetine tabi taşınmazlarda bir kişi, en fazla iki kişiye vekâlet edebilir. ''
KMK 31.madde gereği vekâleten kullanılacak oy sayısı belirlenmelidir.

KMK 20.madde gereği boş dükkân ve dairelerde aksine bir karar olmadıkça tüm bina giderlerine boş olsalar dahi katılmak zorundadır.


Site yönetimi seçiminde bir kişi kaç adet vekâlet alıp oy kullanabilir. Kan bağı olma şartı varmıdır.

 

Her kat maliki, arsa payı oranına bakılmaksızın, bir tek oy hakkına sahiptir.
Ana gayrimenkulde birden ziyade bağımsız bölümü olan kat maliki, her bağımsız bölüm için ayrı bir oy hakkına sahiptir bununla beraber onun malik olduğu bağımsız bölümlerin sayısı ne olursa olsun, sahip olacağı oy sayısı bütün oyların üçte birinden fazla olamaz oy hesabı yapılırken kesirler göz önüne alınmaz.
Bir bağımsız bölümün birden ziyade maliki varsa, kat malikleri kurulunda bunları içlerinden vekâlet verecekleri birisi temsil eder. Kat maliklerinden biri ehliyetsiz ise onu kanuni mümessili temsil eder.
Alınacak karar doğrudan doğruya kendini ilgilendiren kat maliki görüşmelerde hazır bulunabilir, fakat oya katılamaz.
(Değişik son fıkra: 5711 – 14.11.2007 / m.16) Kat maliklerinden biri, oyunu yetkili vekil eliyle kullanabilir. Bir kişi, oy sayısının yüzde beşinden fazlasını kullanmak üzere vekil tayin edilemez. Ancak, kırk ve daha az sayıdaki kat mülkiyetine tabi taşınmazlarda bir kişi, en fazla iki kişiye vekâlet edebilir.
Yasal düzenleme gereği vekâleten oy kullanılması mümkündür.

 

Yıllık Apartman toplantısına Kat malikleri olarak tapuda kayıtlı olanların yerine mal sahibinin eşi katılabilir mi? ve Kiracılar katılabilir mi? Katılabilmeleri için nasıl bir belge getirmeliler.

 

Kat malikleri kurulu ev sahiplerinden oluşur. Ev sahipleri kendilerini temsilen bir kişiyi yetkilendirme hakkına sahiptirler. Kiracılarda ev sahipleri tarafından vekil tayin edilirlerse toplantıya katılarak oy kullanma hakkını kazanırlar.
KMK 31.madde yeni düzenlemesine göre vekâleten oy kullanmaya sınırlama getirilmiştir. Bu maddeye göre
'' Her kat maliki, arsa payı oranına bakılmaksızın, bir tek oy hakkına sahiptir.

Ana gayrimenkulde birden ziyade bağımsız bölümü olan kat maliki, her bağımsız bölüm için ayrı bir oy hakkına sahiptir bununla beraber onun malik olduğu bağımsız bölümlerin sayısı ne olursa olsun, sahip olacağı oy sayısı bütün oyların üçte birinden fazla olamaz oy hesabı yapılırken kesirler göz önüne alınmaz.

Bir bağımsız bölümün birden ziyade maliki varsa, kat malikleri kurulunda bunları içlerinden vekâlet verecekleri birisi temsil eder. Kat maliklerinden biri ehliyetsiz ise onu kanuni mümessili temsil eder.

Alınacak karar doğrudan doğruya kendini ilgilendiren kat maliki görüşmelerde hazır bulunabilir, fakat oya katılamaz.

Kat maliklerinden biri oyunu, yetkili vekil eliyle kullanabilir ancak aynı kişi oy sayısının üçte birinden fazlasını kullanmak üzere vekil tayin edilemez. (Değişik son fıkra: 5711 – 14.11.2007 / m.16) Kat maliklerinden biri, oyunu yetkili vekil eliyle kullanabilir. Bir kişi, oy sayısının yüzde beşinden fazlasını kullanmak üzere vekil tayin edilemez. Ancak, kırk ve daha az sayıdaki kat mülkiyetine tabi taşınmazlarda bir kişi, en fazla iki kişiye vekâlet edebilir. '' vekil oy sayısı belirlenmelidir.
Vekâletin noterlikçe düzenlenmesi şart olmayıp temsil niteliğinde bir belgenin elle yazılması halinde dahi geçerli olacaktır.


 

Beni mazur görün,40 kişilik bir apartmanda vekil olan kişi toplam oyun %5 ne tekabül eden 2 kişiye vekillik ederken ''Kat Maliklerinden biri oyunu, yetkili vekil eliyle kullanabilir ancak aynı kişi oy sayısının üçte birinden fazlasını kullanmak üzere vekil tayin edilemez''.Anladığım kadarı ile aynı-bir-kişi 40 dairelik apartmanda 13 kişi için vekâleten oy kullanabiliyor. Nasıl? 2 vekâlete karşılık, 13 vekâlet! Cevabınızı rica ederim.


''Kat maliklerinden biri, oyunu yetkili vekil eliyle kullanabilir. Bir kişi, oy sayısının yüzde beşinden fazlasını kullanmak üzere vekil tayin edilemez. Ancak, kırk ve daha az sayıdaki kat mülkiyetine tabi taşınmazlarda bir kişi, en fazla iki kişiye vekâlet edebilir. ''
KMK 31.madde son fıkra düzenlemesi gereği 40 dairelik apartmanınızda bir kişi en fazla iki kişiye vekâlet edebilir.

 

1.Bulunduğum site'de yıllık olağan toplantıda kullanılmak üzere yönetim tarafından gönderilen yönetim kurulu başkanı onaylı vekaletname'de '' beni temsil etmek, seçmek / seçilmek üzere ..........tayin ettim''ibaresi yer almaktadır.Komşu ada yönetimi ise
benzer vekaletname'de sadece ''Beni temsil etmek üzere ................tayin ettim''ibaresine yer vermiştir.
Bu iki farklı durumun açıklamasını sorduğum bazı başka ada yöneticileri, komşu ada yönetiminin sadece ''beni temsil etmek üzere'' şeklinde hazırladığı vekâletname sahibinin seçme hakkını kullanabileceğini fakat seçilme hakkını kullanamayacağını beyan ettiler. Doğru mudur?
2.YÖNETİM PLANI ile ilgili hususta 24 AĞUSTOS 2008 /PAZAR günü bir ileti göndermiş idim. Henüz yayımlanmadı, inceleme aşamasında da olabilir. Fakat iletinin gönderildiği pazar günü iletim kanallarının aşırı yoğun olmasından olacak, bir kaç denemeden sonra iletiyi gönderebilmiştim. Bu sebepten gönderememiş, yanılmışta olabilirim. Konu hakkında bilgilendirebilirseniz.


Kat Mülkiyeti Kanunu vekâletnameleri şekil şartına bağlamıştır. Divan başkanı yönetim toplantısında vekâletnameleri kabul etmezse bu husus toplantı zaptına yazılmalıdır ki vekâlet veren yasal haklarını kullanabilsin.
Ancak vekil tayin ettim sözü bir kişiyi toplantıda tam yetki ile temsil etmek için yeterlidir kanaatindeyiz.


Yönetim kurulu toplantısında kiracı kendi mal sahibinden aldığı vekâlet haricinde, ayrıca iki adet kat malikinden aldığı vekâletle toplam üç oy kullanabilirmi, ya da kendi kat malikinden aldığı vekâlet haricinde kaç kişiden daha vekâlet alabilir


''Her kat maliki, arsa payı oranına bakılmaksızın, bir tek oy hakkına sahiptir.

Ana gayrimenkulde birden ziyade bağımsız bölümü olan kat maliki, her bağımsız bölüm için ayrı bir oy hakkına sahiptir bununla beraber onun malik olduğu bağımsız bölümlerin sayısı ne olursa olsun, sahip olacağı oy sayısı bütün oyların üçte birinden fazla olamaz oy hesabı yapılırken kesirler göz önüne alınmaz.

Bir bağımsız bölümün birden ziyade maliki varsa, kat malikleri kurulunda bunları içlerinden vekâlet verecekleri birisi temsil eder. Kat maliklerinden biri ehliyetsiz ise onu kanuni mümessili temsil eder.

Alınacak karar doğrudan doğruya kendini ilgilendiren kat maliki görüşmelerde hazır bulunabilir, fakat oya katılamaz.

Kat maliklerinden biri oyunu, yetkili vekil eliyle kullanabilir ancak aynı kişi oy sayısının üçte birinden fazlasını kullanmak üzere vekil tayin edilemez. (Değişik son fıkra: 5711 – 14.11.2007 / m.16) Kat maliklerinden biri, oyunu yetkili vekil eliyle kullanabilir. Bir kişi, oy sayısının yüzde beşinden fazlasını kullanmak üzere vekil tayin edilemez. Ancak, kırk ve daha az sayıdaki kat mülkiyetine tabi taşınmazlarda bir kişi, en fazla iki kişiye vekâlet edebilir. '' KMK 31.madde gereği oy hesabı yapılmalıdır.

27 daireli apartmanda yönetim kurulu toplantısında daire maliki kendi hariç dört vekâlet kullanabilirmi?


''(Değişik son fıkra: 5711 – 14.11.2007 / m.16) Kat maliklerinden biri, oyunu yetkili vekil eliyle kullanabilir. Bir kişi, oy sayısının yüzde beşinden fazlasını kullanmak üzere vekil tayin edilemez. Ancak, kırk ve daha az sayıdaki kat mülkiyetine tabi taşınmazlarda bir kişi, en fazla iki kişiye vekâlet edebilir.''
KMK 31.madde son fıkra düzenlemesine göre bir kişi en fazla iki kişiye vekâlet edebilir.

 

39 Daireli bir Blokta 2 Daire sahibiyim. (Tapular benim üzerime) Genel Kurul'da en fazla kaç vekâlet kullanabilirim. Normalde 1 daire sahibi 2 vekâlet kullanabiliyor.(Daire sayısına göre).buna göre toplamda 4 vekâlet kullanabilir miyim?


''Her kat maliki, arsa payı oranına bakılmaksızın, bir tek oy hakkına sahiptir.

Ana gayrimenkulde birden ziyade bağımsız bölümü olan kat maliki, her bağımsız bölüm için ayrı bir oy hakkına sahiptir bununla beraber onun malik olduğu bağımsız bölümlerin sayısı ne olursa olsun, sahip olacağı oy sayısı bütün oyların üçte birinden fazla olamaz oy hesabı yapılırken kesirler göz önüne alınmaz.

Bir bağımsız bölümün birden ziyade maliki varsa, kat malikleri kurulunda bunları içlerinden vekâlet verecekleri birisi temsil eder. Kat maliklerinden biri ehliyetsiz ise onu kanuni mümessili temsil eder.

Alınacak karar doğrudan doğruya kendini ilgilendiren kat maliki görüşmelerde hazır bulunabilir, fakat oya katılamaz.

Kat maliklerinden biri oyunu, yetkili vekil eliyle kullanabilir ancak aynı kişi oy sayısının üçte birinden fazlasını kullanmak üzere vekil tayin edilemez. (Değişik son fıkra: 5711 – 14.11.2007 / m.16) Kat maliklerinden biri, oyunu yetkili vekil eliyle kullanabilir. Bir kişi, oy sayısının yüzde beşinden fazlasını kullanmak üzere vekil tayin edilemez. Ancak, kırk ve daha az sayıdaki kat mülkiyetine tabi taşınmazlarda bir kişi, en fazla iki kişiye vekâlet edebilir. ''
Kat Mülkiyeti Kanunu 31.madde düzenlemesi yukarıda verilmiş olup buna göre oy kullanma hesabı yapmalısınız.

 

39 Daireli blokta yaşıyoruz. Aynı blokta 2 dairesi olan bir şahıs (Tapular kendi adına) her iki dairesi için ayrı ayrı vekâlet hakkı kullanabilir mi? yani, 40 ve daha aşağı olan bloklarda 1 Kat maliki 2 vekâlet kullanabiliyorsa bu şahıs her iki dairesi için ayrı ayrı yani toplam 4 vekâlet kullanabilir mi?


''Değişik son fıkra: 5711 – 14.11.2007 / m.16) Kat maliklerinden biri, oyunu yetkili vekil eliyle kullanabilir. Bir kişi, oy sayısının yüzde beşinden fazlasını kullanmak üzere vekil tayin edilemez. Ancak, kırk ve daha az sayıdaki kat mülkiyetine tabi taşınmazlarda bir kişi, en fazla iki kişiye vekâlet edebilir. ''
Kat Mülkiyeti Kanunu 31.madde son fıkra düzenlemesi yukarıda verilmiş olup 40 bağımsız bölümden az sayıdaki binalarda buna göre bir bağımsız bölüm maliki en fazla iki kişiyi temsil edebilir.

 

Genel kurul toplantısına katılmak için alınan vekâletlerde toplantı tarihi yazılıyor. Peki, 1.toplantıda çoğunluk sağlanamaz ve toplantı 7 gün sonraya kalır ise alınan vekâletler geçerli olacak mı? Yeni vekâlet almaya gerek varmı?


Vekâletlere tarih yazıldığına göre sadece o toplantı için temsil hakkı verildiği düşünülecektir. Bu nedenle vekâletlerin yenilenmesi ileride doğabilecek hukuki sorunları ortadan kaldıracaktır.

 

70 daireli sitemizde olağanüstü genel kurul yapılacaktır. 7 tane dairesi bulunan bir kat maliki ile 3 tane dairesi bulunan başka bir kat maliki aynı kişiye daireleri için vekâlet verebilirler mi? Ya da bu iki ayrı kat maliki aynı kişiye ancak birer adet daireleri için mi vekâlet verebilirler?


''Değişik son fıkra: 5711 – 14.11.2007 / m.16) Kat maliklerinden biri, oyunu yetkili vekil eliyle kullanabilir. Bir kişi, oy sayısının yüzde beşinden fazlasını kullanmak üzere vekil tayin edilemez. Ancak, kırk ve daha az sayıdaki kat mülkiyetine tabi taşınmazlarda bir kişi, en fazla iki kişiye vekâlet edebilir. ''
Kat Mülkiyeti Kanunu 31.madde son fıkra düzenlemesine göre vekâleten kullanılacak oy sayısını belirlemeniz gereklidir.

 

KAT MALİKLERİ KURULU TOPLANTISINDA VEKÂLET GETİRENLERİN NOTER ONAYININ OLUP OLMAMASINI VEYA İMZANIN KAT MALİKİNE AİT OLUP OLMADIĞINI DİVAN KURULU BAKMAK ZORUNDAMIDIR?


Vekâletname Kat Mülkiyeti Kanununda bir şekil şartına bağlanmamıştır. Ancak ispat açısından yazılı olması uygundur. Kat malikleri kurulu bu hususta karar alma ve vekâletnameleri denetleme, sorgulama hakkına sahiptir. Bu konuda yasal bir engel bulunmamaktadır.

 

 

 

Genel kurul toplantısından önce kat maliklerinden toplantıya gelemeyenler noterden mi vekâlet verebilir yoksa boş bir kâğıda ismini yazarak vekâlet verebilir mi bu vekâlet geçerlimidir.

Vekâletnamenin verilmesi Kat Mülkiyeti Kanununda bir şekil şartına bağlanmamıştır. Ancak ispatı açısından yazılı olması yararlı olacaktır. Boş bir kâğıda vekâlet verildiğine ilişkin beyan hukuken geçerlidir.

 

Vekâlet konusunda iki değişik yorumunuz var: K.M.K ''Değişik son fıkra: 5711 – 14.11.2007 / m.16)'ya göre Kat maliklerinden biri, oyunu yetkili vekil eliyle kullanabilir. Bir kişi, oy sayısının yüzde beşinden fazlasını kullanmak üzere vekil tayin edilemez. Ancak, kırk ve daha az sayıdaki kat mülkiyetine tabi taşınmazlarda bir kişi, en fazla iki kişiye vekâlet edebilir. '' Bu durumda 50 daireli bir apartmanda bir kişi en fazla 3 kişinin vekâletini alabilir.

Öte yandan Kat Mülkiyeti Kanunu 31.madde düzenlemesine göre ise '' Kat maliklerinden biri oyunu, yetkili vekil eliyle kullanabilir ancak aynı kişi oy sayısının üçte birinden fazlasını kullanmak üzere vekil tayin edilemez.''

50 daireli bir apartman için, birinci durumda bir kişi en fazla 3 vekâlet oyu kullanabilirken, 2. durumda 16 vekâlet oyu kullanabiliyor! Lütfen aydınlatır mısınız?


''Her kat maliki, arsa payı oranına bakılmaksızın, bir tek oy hakkına sahiptir.

Ana gayrimenkulde birden ziyade bağımsız bölümü olan kat maliki, her bağımsız bölüm için ayrı bir oy hakkına sahiptir bununla beraber onun malik olduğu bağımsız bölümlerin sayısı ne olursa olsun, sahip olacağı oy sayısı bütün oyların üçte birinden fazla olamaz oy hesabı yapılırken kesirler göz önüne alınmaz.

Bir bağımsız bölümün birden ziyade maliki varsa, kat malikleri kurulunda bunları içlerinden vekâlet verecekleri birisi temsil eder. Kat maliklerinden biri ehliyetsiz ise onu kanuni mümessili temsil eder.

Alınacak karar doğrudan doğruya kendini ilgilendiren kat maliki görüşmelerde hazır bulunabilir, fakat oya katılamaz.

Kat maliklerinden biri oyunu, yetkili vekil eliyle kullanabilir ancak aynı kişi oy sayısının üçte birinden fazlasını kullanmak üzere vekil tayin edilemez. (Değişik son fıkra: 5711 – 14.11.2007 / m.16) Kat maliklerinden biri, oyunu yetkili vekil eliyle kullanabilir. Bir kişi, oy sayısının yüzde beşinden fazlasını kullanmak üzere vekil tayin edilemez. Ancak, kırk ve daha az sayıdaki kat mülkiyetine tabi taşınmazlarda bir kişi, en fazla iki kişiye vekâlet edebilir. ''
Kat Mülkiyeti Kanunu 31.madde konu ile ilgili düzenlemeyi içermektedir. Sorunuzda alıntı yaptığınız m 16 düzenlemesi yasanın son değişiklikten sonraki metnidir.

Bu metne göre bir kişi oy sayısının yüzde beşinden fazlasını kullanmak üzere vekil tayin edilemeyeceğine göre 50 bağımsız bölümlü binanızda yapılacak matematiksel oranlamaya göre bir kişi 2,5 kişiye vekâlet edebilir.
İnsan sayısını arsa payları bakımından sorun olmaması için tama tamamlamak pek uygun olmayacağından bir kişi iki kişiye vekâlet etmelidir.Site Genel kurulunda temsilen verilen vekâlet yazısının yalnızca K.M.K.20.Md. çerçevesinde temsil edildiğini yani önemli yönetim işleri ve maliki ağır yük altına sokabilecek değişiklikler tartışmalı durumlarda geçerli değildir diye biliyorum.
Sitenin Yönetim Planı değişikliği gibi önemli yönetim işinde vekil olan kişi maliki temsilen oy kullanıp imza atabilir mi? bu konuda beni aydınlatırsanız memnun olurum.


''(Değişik son fıkra: 5711 – 14.11.2007 / m.16) Kat maliklerinden biri, oyunu yetkili vekil eliyle kullanabilir. Bir kişi, oy sayısının yüzde beşinden fazlasını kullanmak üzere vekil tayin edilemez. Ancak, kırk ve daha az sayıdaki kat mülkiyetine tabi taşınmazlarda bir kişi, en fazla iki kişiye vekâlet edebilir.''
Kat Mülkiyeti Kanunu 31.madde ilgili fıkra düzenlemesi yukarıda verilmiş olup, kat malikinin vekille temsilinde yasa konu sınırlaması getirmemiştir. Önemli işlerin görüşüldüğü kat malikleri toplantısında da kat maliki kendisini vekille temsil ettirebilir. Ancak ileride ihtilafa düşmemek için bu gibi konularda yapılan toplantılarda divan başkanı vekâletin yazılı olmasını ve kat malikleri kuruluna sunulmasını talep edebilir ve bu hususun karar defterine yazılması da ileride doğabilecek ihtilaflarda yazılı delil oluşturur.

 

Sitemizde çeşitli Avrupa Birliği Ülkeleri vatandaşları olan kat malikleri bulunmaktadır. Bazıları genel kurul zamanı ülkelerinde olacaklarından, katılamayacaklardır. Genel kurulda kendilerini temsil edecek kişiye vekâletname vermek için, verecekleri vekâletname Türkçe mi yazılı olması gereklidir? Kendi ülke dillerinde mi? İngilizce genelin kullandığı dil olarak kabul edilirse, elinizde İngilizce bir vekâlet örneği varmıdır?


Kat Mülkiyeti Kanunu vekâletnameyi bir şekil şartına bağlamamıştır, ancak ispatı açısından yazılı olması gerekmektedir.
Ülkemizde resmi dil Türkçe olduğuna ve ileride vekâletin bir delil olarak ibrazı gerektiğinde çevirisini yapmak gerekeceğine göre Türkçe bir metin oluşturmak daha mantıklı olacaktır.

 

 

 

Birkaç dairesi olan bir kat maliki tüm dairelerin genel kurula katılma vekâletlerini kiracılarına bırakıyor. Benim sorum bu kiracılardan borcu olanların genel kurula katılıp katılamayacağı


Kat Mülkiyeti Kanunu 31.madde son fıkra düzenlemesine göre,
''Kat maliklerinden biri oyunu, yetkili vekil eliyle kullanabilir ancak aynı kişi oy sayısının üçte birinden fazlasını kullanmak üzere vekil tayin edilemez.''
Bu ifadeden de anlaşılacağı üzere kat malikinin kiracısını vekil tayin etmesinde yasaya aykırı bir durum bulunmamaktadır. Bu kişinin borcunun olması kat malikleri kuruluna katılmasını engellemez.


Konu: Genel Kurulda temsil yetkisi için vekâlet vermede, vekâletnamede şöyle bir ifadenin olması istenebilir mi veya bu konuda olabilecek ifade sizce nasıl olabilir.
'' kat malikleri kurulu kararlarına karşı dava açılmış olursa, vekilimin kararlardaki imzasının da vekâletimin dâhilinde olduğunu kabul etmekteyim. ''


Vekil tayin etme kişiye bağlı olarak kullanılan haklardan olduğundan bir kişinin vereceği vekâletin sınırlarını yine ancak kendisi belirleyebilir. Bu nedenle verilecek vekâletnamede tanınacak temsil yetkisini kişi tamamen kendisi belirleme hak ve yetkisine sahiptir.

 

Beş bağımsız bloktan kurulu bir sitede,(A)Bloktaki bir kat maliki (B)bloktaki bir kat malikine vekâletname verebilir ve bu vekâletname ile de (B)bloktaki kat maliki (A)blok yönetici ve denetici seçimlerinde vekâleten oy kullanabilir mi?


Kat Mülkiyeti Kanunu vekâletname hususunda bir şekil şartı öngörmemiştir. Kişisel bir tercih olması ve kişiye bağlı bir seçim hakkı olması nedeniyle herkes kendisini temsil edecek kişiyi seçme hakkına sahiptir. Bu vekâletnamenin şekli hususunda da bir şart öngörülmemiş olup ispat edilebilir bir belge olması yeterlidir.

 

Kiracıyım ve ev sahibim uzakta oturuyor ev sahibimden oy kullanma yetkisini nasıl alabilirim yöneticiye sözle ifadesi veya kendi yazısı ve imzasıyla geçerli olur mu yoksa noterden mi almak zorundayım.


Vekâletnamenin Noterden olma şartı yasal olarak aranmadığından ispatı açısından ev sahibiniz yazılı bir belge şeklinde yönetime durumu iletirse yeterli olacaktır.

 

Kiracıların oy kullanamadıklarını biliyorum ancak miraslı bir evde 4 mirasçı varsa ve bu mirasçıların bir tanesi bu evde oturuyorsa bu kişi tek başına oy kullanma hakkına sahip midir yoksa diğer mirasçılardan da vekâlet alması gerekir mi?

 

Her kat maliki, arsa payı oranına bakılmaksızın, bir tek oy hakkına sahiptir. Ana gayrimenkulde birden ziyade bağımsız bölümü olan kat maliki, her bağımsız bölüm için ayrı bir oy hakkına sahiptir bununla beraber onun malik olduğu bağımsız bölümlerin sayısı ne olursa olsun, sahip olacağı oy sayısı bütün oyların üçte birinden fazla olamaz oy hesabı yapılırken kesirler göz önüne alınmaz.

Bir bağımsız bölümün birden ziyade maliki varsa, kat malikleri kurulunda bunları içlerinden vekâlet verecekleri birisi temsil eder. Kat maliklerinden biri ehliyetsiz ise onu kanuni mümessili temsil eder. Alınacak karar doğrudan doğruya kendini ilgilendiren kat maliki görüşmelerde hazır bulunabilir, fakat oya katılamaz.

Kat maliklerinden biri oyunu, yetkili vekil eliyle kullanabilir ancak aynı kişi oy sayısının üçte birinden fazlasını kullanmak üzere vekil tayin edilemez.''
Kat Mülkiyeti Kanunu 31.madde düzenlemesi yukarıda verilmiş olup, bu düzenleme gereği birden fazla maliki olan bağımsız bölümü vekâlet verecekleri birisi temsil edebilir.

 

Binamız iki bloktan oluşmakta ve toplam konut sayısı 72 dairedir. Yanlız bazı kat malikleri kirada olan evlerinin vekâletini kapıcıya vermekte ve kapıcıda diğer kat malikleri gibi yöneticinin seçilmesine oy kullanmaktadır. Bu konunun yasal olup olmadığını ve yasal ise hangi maddeye göre yasal olabilir. Yasal değilse hangi maddeye göre değildir.


''Her kat maliki, arsa payı oranına bakılmaksızın, bir tek oy hakkına sahiptir. Ana gayrimenkulde birden ziyade bağımsız bölümü olan kat maliki, her bağımsız bölüm için ayrı bir oy hakkına sahiptir bununla beraber onun malik olduğu bağımsız bölümlerin sayısı ne olursa olsun, sahip olacağı oy sayısı bütün oyların üçte birinden fazla olamaz oy hesabı yapılırken kesirler göz önüne alınmaz.

Bir bağımsız bölümün birden ziyade maliki varsa, kat malikleri kurulunda bunları içlerinden vekâlet verecekleri birisi temsil eder. Kat maliklerinden biri ehliyetsiz ise onu kanuni mümessili temsil eder. Alınacak karar doğrudan doğruya kendini ilgilendiren kat maliki görüşmelerde hazır bulunabilir, fakat oya katılamaz.

Kat maliklerinden biri oyunu, yetkili vekil eliyle kullanabilir ancak aynı kişi oy sayısının üçte birinden fazlasını kullanmak üzere vekil tayin edilemez.''
Kat Mülkiyeti Kanunu 31.madde düzenlemesi bu yönde olup, kat maliklerinin kat malikleri kurulunda kendilerini temsil etmek üzere bir başkasına vekâlet verebilecekleri düzenlenmiştir. Bu nedenle yasal olarak kapıcıya vekâlet verilmesinde hukuka aykırı bir durum bulunmamaktadır.

 

Bizim apartmanımız 40 daireli. Kat malikleri toplantısında 1 kişi kendi dâhil olmak üzere vekâleten kaç kişiyi temsil edebilir.


''Kat maliklerinden biri oyunu, yetkili vekil eliyle kullanabilir ancak aynı kişi oy sayısının üçte birinden fazlasını kullanmak üzere vekil tayin edilemez.''
Kat Mülkiyeti Kanunu 31.madde son fıkra düzenlemesi yukarıda verilmiş olup vekâletname ile kullanılacak oy sayısının buna göre hesaplanması gerekir.

 

Kat maliki olmayan, vekâleten toplantıya katılan biri, başka kat maliklerinin vekâletini alabilir mi? vekâletini aldığı kişiler adına oy kullanabilirmi?


Kat Mülkiyeti Kanunu 31.madde ilgili fıkra düzenlemesine göre
''Kat maliklerinden biri oyunu, yetkili vekil eliyle kullanabilir ancak aynı kişi oy sayısının üçte birinden fazlasını kullanmak üzere vekil tayin edilemez.''

Bu düzenleme gereği birden fazla kişi adına vekâleten toplantıya katılmak ve oy kullanmak mümkündür.
Site sankilerini genel kurula davetlerde iadeli taahhütlü gönderilen mektupla vekâlet istenmektedir. Vekâlet için gönderilen mektubun şahıs tarafından imzalanıp vekâleti alan kişiye verilmesi istenmektedir. Site yönetiminin böyle bir hakkı varmıdır. Vekâlet verilen kişi bildiri kâğıdı olmadan şahıs adına oy kullanabilirmi, kullanamazmı?

Kat Mülkiyeti Kanunu 33.madde son fıkra düzenlemesine göre vekâlet verme işlemi herhangi bir şekil şartına bağlanmamıştır. Ancak kanıtlanabilmesi için yazılı olması yerinde olacaktır.
Yargıtay uygulamalarında Medeni Kanunun ilgili hükümlerine paralel olarak paydaşlardan birinin diğer paydaşlar tarafından kendisine verilmiş vekâlet olmasa da kat malikleri kurulu toplantılarına tek başına ve tüm paydaşları temsilen katılabileceği ve oy kullanabileceği kabul edilmektedir.
Ancak bu uygulama, kat malikleri kurulunun olağan yönetim işleri ile ilgili toplantıları ve kararlarıyla sınırlıdır. Önemli yönetim konularında veya ana gayrimenkulün tamamını veya bağımsız bölümlerin mülkiyet haklarını etkileyecek hususlarda yapılacak toplantılara katılmak ve oy kullanmak isteyecek paydaşın diğer paydaşlardan vekâlet alıp almadığının aranması yerinde olacaktır.

 

Kat maliki olmayan kişiye apartman toplantısında beni temsil etmesi için nasıl vekâlet vermeliyim?


Kat Mülkiyeti Kanunu bu konuda sıkı bir şekil şartı ön görmemiştir. Bu nedenle vekâlet verdiğiniz kişi ve yetkilendirdiğiniz konu hakkında açık bir ifade ile vereceğiniz dilekçe yeterli olacaktır.

 

Vekâlet oy kullanımı genel kurul kararı ile değiştirilebilir mi mesela bir kişi en fazla 3 tane kullanır gibi. 2.sorum. genelkurul kararı ile yönetici görev süresi belirlenir mi?


Kat mülkiyeti kanunu 31.madde son fıkra düzenlemesine göre

''kat maliklerinden biri oyunu yetkili vekil eliyle kullanabilir, ancak aynı kişi oy sayısının üçte birinden fazlasını kullanmak üzere vekil tayin edilemez.''

Kat Mülkiyeti kanunu 29.madde gereği

Kat malikleri kurulunun en az yılda bir kez toplanması ve ana gayrimenkulün yönetimine ilişkin kararları alması, yılsonu itibariyle yöneticinin Hesaplarını denetlemesi gerekmektedir. Bu düzenleme sonucu olarak yöneticinin görev süresi bir yıldır. Aynı kişi tekrar yönetici seçilebilir. İdarenin devamlılığı ilkesinden hareketle yöneticinin görev süresi bittikten sonra da yerine yenisi atanıncaya kadar yöneticilik görevini yürütmesi uygun olacaktır. Kaldı ki haklı bir nedenin varlığı halinde kat malikleri kurulu kararı ile yönetici her zaman görevden alınabilir.

Apartman yönetim planı ya da kat malikleri kurulu kararları Kat Mülkiyeti kanunu hükümlerine ve genel hukuk kurallarına aykırılık teşkil edemeyeceğinden bu hususlara aykırı düzenlemeler de geçersiz olacaktır.

 

Apartmanla kapıcı mahkemelik ve ben yönetici seçildim kat malikleri de kiracıları vekil tayin etti toplantılara katılmak vb.sizdeki vekâlet örneğini imzaladılar faks yolladılar tarafıma bununla çıkacak olan SSK borçlarını ödeyeceğiz daha sonra kat malikleri diyebilir mi ya da dava açabilir mi ben bu kapıcının SSK borcuna karışmam diye.

Yargıtay Kararlarında, faksın tek başına yeterli delil olamayacağı belirtilmektedir. Bu nedenle, vekâletnamelerin asıllarını da faks teyidi olarak almanız faydalı olacaktır.
 

 

Yönetici seçimlerine katılamayacak kat maliklerinin verecekleri vekâletname veya dilekçe noterden tasdikli olmalımı, telefonla vekâlet verilebilir mi, yapılacak oylama açık mı yoksa kapalı oylamamı olmalı.

 

Kat Mülkiyeti Kanununda vekâletnamenin noter tasdikli olması gerektiğine ilişkin açık bir düzenleme yoktur. Bu nedenle vekâletnamenin yazılı olması yeterlidir. Oylamanın kapalı yapılması zorunluluğu da bulunmamaktadır.
 

Apartman 42 daire 1 dükkân, 1 kişi kaç kişinin vekâletini alabilir ve genel kurulda oy kullanabilir

 

Kat Mülkiyeti Kanununun 31/son maddesi hükmü ''...kat maliklerinden biri oyunu, yetkili vekil eliyle kullanabilir ancak aynı kişi oy sayısının üçte birinden fazlasını kullanmak üzere vekil tayin edilemez.'' düzenlemesini içermektedir.
 

KAT MALİKLERİ TOPLANTILARA KATILAMADIĞI İÇİN KARAR DEFTERİNDE KİRACILARINI, BİR ÖNCEKİ YÖNETİMİN HEAPLARINI İBRA ETME, YENİ YÖNETİCİ VE DENETÇİ SEÇME VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ VB. KONULARDA VEKİL TAYİN EDEBİLİR Mİ?

 

Kat malikleri kurulu toplantısı, kat maliklerinin katılımı ile toplanır. Ancak, Kat Mülkiyeti Kanununun 31/son maddesinde ''...Kat maliklerinden biri oyunu, yetkili vekil eliyle kullanabilir...'' düzenlemesi yer almaktadır. Bu düzenlemeye göre, kiracısı olunan kat maliki kiracısına yetki verir ise, söz konusu kat malikinin yerine toplantıya kiracının katılabilmesi mümkündür.


Kiracıların Oturdukları sitede sitenin genel kurul toplantısına katılma ve oy kullanma haklarının olup olmadığı konusunda bilgi verirseniz sevinirim

 

Kat malikleri kurulu toplantısı, kat maliklerinin katılımı ile toplanır. Ancak, Kat Mülkiyeti Kanununun 31/son maddesinde ''...Kat maliklerinden biri oyunu, yetkili vekil eliyle kullanabilir...'' düzenlemesi yer almaktadır. Bu düzenlemeye göre, kiracısı olunan kat maliki kiracısına yetki verir ise, söz konusu kat malikinin yerine toplantıya kiracının katılabilmesi mümkündür.

 

Genel kurula katılamayacak kat maliki apartman görevlisini temsil belgesi aracılığıyla temsil ettirebilir mi?

 

Kat Mülkiyeti Kanununun 31/son maddesi hükmü ''...Kat maliklerinden biri oyunu, yetkili vekil eliyle kullanabilir...'' düzenlemesi yer almaktadır. Bir diğer ifadeyle, Kat Mülkiyeti Kanununda apartman görevlisinin vekil olarak atanamayacağına ilişkin açık bir düzenleme bulunmamaktadır.
 

Binamızdaki bağımsız bölümlerden biri (daire) iki kız kardeşe ait olup, bu bağımsız bölümde kız kardeşlerden biri eşi ile birlikte oturmaktadır. Kat malikleri toplantısına da bağımsız bölümde oturan bayanın eşi, eşinin vekâleti ile katılmakta ve oy kullanmaktadır.
1. Bu kişi diğer kardeşin vekâleti olmadan yalnız eşinin vekâleti ile oy kullanabilir mi?
2. Bu kişi oy kullanıp aynı zamanda yönetici seçilebilir mi?
 

Kat Mülkiyeti Kanununun 31. maddesinde ''...Bir bağımsız bölümün birden ziyade maliki varsa, kat malikleri kurulunda bunları içlerinden vekâlet verecekleri birisi temsil eder...'' ve ''...kat maliklerinde biri oyunu, yetkili vekil eliyle kullanabilir...'' düzenlemeleri yer almaktadır.

Maddedeki düzenlemeler gereğince, sorunuzda belirttiğiniz şekilde, tek kişinin vekâletine dayalı olarak oy kullanılabilmesi mümkün değildir. Sözünü ettiğiniz kişinin, her iki hissedardan da vekâletname alması gerekmektedir.
Ancak, doktrinde, kişilerin yönetici ve denetçi seçimlerinde kendi lehine oy kullanabileceği belirtilmektedir.

 

Binamızın altında bulunan işyeri (7) ortaklıdır. Olağan kat malikleri toplantısına vekâleten bir kişinin katılması durumunda (7) ortaktan en az kaçının bu kişiye vekâlet vermesi gerekir.

 

Kat Mülkiyeti Kanununun 31/3. maddesi hükmüne göre bir bağımsız bölümün birden fazla maliki varsa, kat malikleri kurulunda bunları içlerinden vekâlet verecekleri birisi temsil eder. Bu gibi hallerde malik adedine bakılmaksızın tek oy kullanılır. Oy kullanacak paydaşa vekâletname verilir. Bu vekâletnamenin resmi şekilde olması gerekmemektedir. Kat Malikleri Kuruluna verilecek bir dilekçe yeterlidir.
Kanunda birden fazla paydaş olması durumunda kaç kişinin vekâlet vermesi gerektiği yönünde açık bir düzenleme yer almamakta ise de, tüm paydaşların menfaatleri söz konusu olduğundan tamamından vekâletname alınmasında fayda vardır.

 

GENEL KURULA KATILAMAYAN KAT MALİKLERİNİN VERECEĞİ(YERİNE OY KULLANACAK KİŞİ İÇİN)YETKİ BELGESİ ÖRNEĞİ NASIL OLMALIDIR. VARSA ÖRNEĞİNİ GÖNDEREBİLİRMİSİNİZ.

………………………………………Apartmanı Kat Malikleri Kuruluna,

.... tarihli Kat Malikleri Kuruluna katılamayacağımdan; toplantıya katılmak, adıma oy kullanmak, alınacak kararları imzalamak veya muhalefet şerhi koymak ve gerekli sair işlemleri gerçekleştirmek üzere ……………………......'yı vekil tayin ettim. (Tarih)

Binanızın Yönetimi
Binanız için 3 aşama
Bina hizmetlerimiz
Danışmanlık Hizmeti

 ,YASALARA UYGUN HER ZAMAN DENETİME AÇIK ŞEFFAF VE EKONOMİK YÖNETİM İSTİYORSANIZ BİMEL YÖNETİM'LE TANIŞIN BİZİ ARAMAKTA VE FİYAT TEKLİFİMİZİ İSTEMEKTE TEREDDÜT ETMEYİN...

 
Anasayfa | Hakkımızda | Profesyonel Yönetim | Referanslar | İletişim
Bimel Yönetim ve Organizasyon © 2016
Tel:+90(216) 330 02 46 - Faks:+90(216) 337 21 72
Bahariye Cd. Süleyman Paşa Sk. Aybek İş Merkezi No:30/1 Kadıköy - İstanbul
Tasarım & Programlama .arenaWeb
Bu web sitesinde yer alan tüm içerikler ve hazırlatılan “Bina Yönetim Sistemi” uygulaması 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve Türk Ceza Kanunu 243, 244 ve 246 maddeleri uyarınca yaptırımlara bağlanmıştır. Bir kısmının ya da tamamının izinsizkullanılması yasaktır.